Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Wawrzyniak KoninOSK Wawrzyniak Nauka Jazdy Konin Turek Koło Słupca - Prawo Jazdy

Prawo Jazdy

OD  CZEGO  ZACZĄĆ?
Aby zapisać się na kurs prawa jazdy należy utworzyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) udając się do Wydziału Komunikacji odpowiedniego do adresu zamieszkania.

Aby zdobyć profil kierowcy należy złożyć następujące dokumenty:
 • wypełniony wnioseko wydanie PKK (do pobrania w Wydziale Komunikacji)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • dla kategorii C, D, C+E orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • jeżeli nie masz ukończonych 18 lat niezbędna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów
 • kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 • dowód osobisty
Na podstawie złożonych dokumentów zostanie nadany numer identyfikacyjny kandydata, z którym należy udać się do OSK Wawrzyniak w celu zapisania się na kurs prawa jazdy.

KTO?
Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy (wiek uzależniony jest od kategorii, która interesuje kursanta).


DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS PRAWA JAZDY:

  1. Wypełnione zgłoszenie na kurs (do pobrania ze strony lub z sekretariatu ośrodka).
  2. Dowód osobisty.
  3. Profil Kandydata na Kierowce (PKK)
  4. Opłata.JAKIE KATEGORIE  PRAWA  JAZDY?

Kategoria AM
prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
 • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza    350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii to 14 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów.Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
 • pojazdami określonymi dla kategorii AM
Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii to 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów.Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii to 18 lat.Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania:
 • motocyklem (motocykl  - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata 24 lata albo 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2.
Do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5  tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu)
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii to 18 lat.Kategoria B+E prawa jazdy uprawnia do kierowania:
 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnąceg
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz  pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami), jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów
Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.
Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii to 18 lat.Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat (jest możliwość zrobienia wcześniej). Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą
Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E.
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy i ukończone 21 lat.Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania:
 • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata (jest możliwość zrobienia wcześniej) oraz posiadać już uprawnienia kategorii B. Posiadacz prawa jazdy kat. B i D+E posiada również uprawnienia wynikające z kategorii B+E.Kategoria T prawa jazdy uprawnia do kierowania:
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub
 • pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)
Wymagany wiek dla tej kategorii to 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów.